Huoneakustiikan, äänieristyksen, ja meluntorjunnan ymmärrys ja käytännöt pohjaavat monelta osin konserttisaliakustiikan parissa tehtyihin tutkimuksiin. Saleja koskeva tutkimus ja menetelmäkehitys vievät edelleen eteenpäin ymmärrystä akustiikasta. Uusinta uutta, ja myös entistä monimutkaisempaa, on ihmisten havaintoja luotaava tutkimus.
Helimäki Akustikoilla 15.10.2018 akustiikkakonsulttina aloittanut DI Aki Haapaniemi väitteli 21.11.2018 Aalto-yliopistossa aiheenaan konserttisalien akustiikan havaintotekijät. Työssä “Perceptual studies in concert hall acoustics” tutkittiin saliakustiikan havaitsemista kuuntelukokein, hyödyntäen nykyaikaisia salivasteiden mittaus, analysointi, ja auralisointimenetelmiä. Menetelmät mahdollistavat konserttisalien akustiikan taltioinnin ja toistamisen laboratoriossa lähes autenttisesti, sekä salien viiveettömän vertailun vakioherätteellä. Lisäksi salien vasteiden eri aika-alueita voidaan muokata joustavasti, mikä mahdollistaa niiden yksityiskohtaisen tutkimuksen.
– Vaikka konserttisaleja on tutkittu yli sata vuotta, on niiden akustiikkaan liittyvien havaintotekijöiden ymmärrys vielä varsin riittämätöntä. Väitöskirjani keskeisiä tuloksia on mm. se, että konserttisalin vasteen ensimmäiset 80 ms ovat salin tunnistettavuuden kannalta merkittävämpi tekijä kuin jälkikaiuntavaste.
– Tulokset viittaavat myös siihen, että viinitarhasaleissa on luultavasti puutetta varhaisista heijastuksista, kun asiaa tarkastellaan äänikentän komponenttien optimaalisten tasosuhteiden näkökulmasta. Kenkälaatikkosalissa vastaava tasosuhde on lähtökohtaisesti lähempänä optimaalista, selvittää työstään Aki Haapaniemi.
– Konserttisalin penkkirivien aiheuttama katsomovaimennus, jonka on aiemmin oletettu olennaisesti huonontavan bassovastetta, saadaan kuulumattomiin, kun konserttisalissa on kaiuntaa riittävästi. Tämä jättää suunnittelijoille ja arkkitehdeille vapaammat kädet salin suunnitteluun, koska katsomovaimennusta ei tarvitse välttämättä minimoida penkkirivien suunnittelulla.
Akin vastaväittäjänä toimi professori Michelle Vigeant Pennsylvanian osavaltionyliopistosta Yhdysvalloista, ja väitöskirjan ohjaajana sekä kustoksena professori Tapio Lokki, Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulusta.

Väitöskirja on kokonaisuudessaan luettavissa elektronisena:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-8280-6

Kuva: Haapaniemi keskittyy myös vapaa-aikanaan: Aki näes boulderoi, eli harrastaa kiipeilyä kivillä ja matalilla korkeuksilla ilman varmistusvälineitä.