Saman katon alle mutta eri käyttöön tarkoitettujen tilojen ääniteknisessä suunnittelussa voi onnistua vain, jos lähtökohdan haastavuus tunnistetaan ajoissa ja riittävän perusteellisesti, totesi akustikko Pekka Taina akustiikkapäivillä Oulussa 29.10.2019.

Koti kauppakeskuksessa on nykyisin monen unelma. Eikä vain kauppakeskuksessa, vaan lii-kenteen solmukohdassa sijaitsevassa kauppakeskuksessa. Sellaisessa, jossa pääsee kulke-maan kuivin jaloin niin kauppoihin, kuntosalille, iltaravintoloihin kuin myös monenlaisiin viihdekeskuksiin.

Rakentamistermein kyse on hybridirakennuksesta.

– Tiiviissä kaupunkirakenteessa vilkkaan liikenteen keskellä sijaitsevat, monesta erityyppises-tä tilasta ja tilojen käyttötavasta koostuvat hybridirakennukset ovat ääniteknisesti aina kor-kean riskin kohteita, linjaa hybridien akustiikkasuunnittelusta Akustiikkapäivillä Oulussa 29.10.2019 puhunut suunnittelujohtaja, akustikko Pekka Taina Helimäki Akustikot Oy:sta.

Kodeille velvoittavia määräyksiä

Velvoittavien määräysten ohella kaikkea rakentamista koskee yleisvelvoite: tulee luoda tiloja, joissa melu, jolle käyttäjät tai lähellä olevat henkilöt altistuvat, pysyy tasolla, joka ei vaaranna heidän terveyttään ja mahdollistaa heidän nukkumisensa, lepäämisensä ja työskentelemisensä.

– Akustiikkasuunnittelun lähtökohdaksi tulee aina ensin tunnistaa melulle herkät tilat sekä häiriölähteet. Meluherkiksi tiloiksi voidaan katsoa sellaiset tilat, joita ympäristöstä ja raken-nuksen sisältä kohdistuva melu- ja värähtelykuormitus voi häiritä. Tällaisia tiloja ovat erityisesti asunnot ja esimerkiksi hoivakodit, mutta myös koulut, päiväkodit ja toimistotilat, kuvaa Taina.

Olosuhteiden vaatimustasot on listattava lukuarvoina suunnittelun tueksi.

– Esimerkiksi kuntosalit, tavarahissit ja -kuljetusreitit, elokuva- ja tietty ravintolatoiminta ovat luonteeltaan sellaisia, ettei edes niiden sijoittaminen kauas kodeista riitä jos ne kuitenkin si-joittuvat samaan rakennusmassaan. Runkomelu voi edetä rungossa kymmeniä metrejä.

– Mitoittavaksi tekijäksi muodostuu näissä usein, sinänsä haastavasti, melun ja tärinän kannal-ta herkimmissä tiloissa sallitut olosuhteet.

– Hybridien monimuotoisuus on haastanut rajusti akustiikkasuunnittelun peruskulkua. Mah-dollisuudet riittävän hyvän ääniympäristön luomiselle eri tiloihin ovat kuitenkin olemassa, kunhan vain hybridien erityisolosuhteet otetaan riittävän laajasti ja ajoissa lähtökohdiksi, kuvaa Taina.

Lisätiedot:
Suunnittelujohtaja, DI, FISE PV (akustiikka) AA (tärinä) Pekka Taina, puh. 020 7118 691, pekka.taina@helimaki.fi

Linkki koko tekstiin http://www.akustinenseura.fi/wp-content/uploads/2019/10/akustiikkapaivat_2019_s161.pdf

Helimäki AKustikot Oy on osa Sitowisekonsernia.

Akustikot: Pekka Taina. Kuvaaja: Milla von konow